KAI Shears - 10"

KAI Shears - 10"

$77.54

KAI Dressmaking/Sewing Shears - 8"

KAI Dressmaking/Sewing Shears - 8"

$20.30

Kai Thread Nippers 5120

Kai Thread Nippers 5120

$10.15

Kai Thread Nippers 5125

Kai Thread Nippers 5125

$10.15

KAI Professional Shears - 8"

KAI Professional Shears - 8"

$70.15